ALLMÄNNA VILLKOR

 1. Dessa allmänna villkor är del av avtalet mellan PFK Electronics (Pty) (”PFK”) och kunden.  Ändringar och tillägg till avtalet ska vara skriftligen avtalade för att vara gällande. Dessa allmänna villkor ska tillämpas på samtliga parternas nuvarande och framtida avtalsförhållanden. 
 2. Alla offerter gäller i 30 dagar från offertdagen. Offererat pris gäller med förbehåll för eventuella höjningar av de priser som våra leverantörer debiterar.
 3. Följsedel (kopia eller original) som undertecknats av dig och innehas av oss är bindande bevis på att du fått leverans.
 4.  Beställning, såväl muntlig som skriftlig, är oåterkallelig. Det föreligger ingen ångerrätt eller liknande.
 5. Risken för varan övergår till kunden när varan överlämnats till transportör. Kunden är skyldig att betala varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på PFK.
 6. Ansvar för fel
  6.1.  Kunden är skyldig att undersöka varan direkt vid leverans. Kunden får inte åberopa att varan är felaktig, om skriftlig reklamation inte sker inom fjorton (14) dagar efter det att kunden märkt eller borde ha märkt felet. Reklamerar kunden inte inom två år från det att varan togs emot går rätten att åberopa felet förlorad. Kunden äger således inte rätt att åberopa felet efter två år från att varan togs emot. Varans mottagande skall anses vara när risken övergår på kunden.
  6.2.  PFK ansvarar inte för fel eller skador som uppkommer genom felaktig användning, installation eller användning som strider mot våra specifikationer eller missbruk av varorna.
  6.3.  Är varan felaktig och det inte beror på kunden, ska varan, på kundens bekostnad, returneras till PFK. PFK äger rätt att avhjälpa felet, kreditera kunden eller företa omleverans. PFK beslutar ensamt om vilket av avhjälpande, kreditering eller omleverans som företas.
  6.4.  Kunden äger inte rätt att hålla inne betalning på grund av fel eller dröjsmål.
 7. Kunden förbinder sig att hålla PFK skadeslösa från alla krav från tredje part som uppkommer genom kundens felaktiga användning eller vårdslöshet i samband med användning, vidareförsäljning och/eller installation av varorna.
 8. Betalning ska ske omgående vid beställning såvida inte parterna skriftligen kommer överens om annat. 
 9. Kunden är bunden av det pris som anges på fakturan. Detta gäller dock inte om kunden, inom fjorton (14) dagar meddelar PFK att priset inte godkänns förutsätt att ett lägre pris följer av avtalet.
 10. Vid kundens dröjsmål med betalningen äger PFK rätt att kräva betalning eller häva avtalet. PFK äger rätt att kräva skadestånd oavsett om avtalet hävs eller inte. Vid hävning av avtalet ska varorna omgående returneras till PFK. Kunden ska ersätta PFK för kostnaderna för återtagandet av varorna samt varornas värdeminskning.
 11. Alla varor som levereras förblir PFK:s egendom till dess att de är till fullo betalda.
 12. Tvist ska avgöras enligt svensk lag med Malmö tingsrätt som första instans.
 13. Dokument anses vara vederbörligen överlämnande tre dagar efter rekommenderat brev skickats till någon av kundens adresser eller när de överlämnas personligen till kunden. Om priset för varor eller tjänster inte avtalas uttryckligen så godkänner kunden våra standardpriser för varor och tjänster.
 14. Om en del av detta avtal är ogiltig påverkar detta inte avtalets giltighet i övriga delar.